Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Alfreda Izydora
Dopasuj rozmiar czcionki

NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO: REHABILITANT

8-04-2014

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko REHABILITANTA
w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informacje szczegółowe:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach ogłasza nabór kandydatów na
stanowisko Rehabilitanta w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Charakter umowy: umowa zlecenie
Przewidywany czas pracy: ok. 40 godzin miesięcznie.
Oferty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
1. Jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych
państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bądź osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego,
jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym
w służbie cywilnej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
3. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5. Posiada predyspozycje do pracy z osobą niepełnosprawną o głębokim upośledzeniu
umysłowym.
Do obowiązków na stanowisku Rehabilitanta będzie należało:
Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie
z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.
Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego,
psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby
niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji
medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności
pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a. Szpitalu psychiatrycznym;
b. Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c. Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d. Ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
e. Zakładzie rehabilitacji;
f. Innej jednostce niż wymienione w pkt. a–e, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
3. Odporność na trudne sytuacje i stres.
4. Dyspozycyjność.Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta w pełni z praw publicznych.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Kompletne oferty należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonych kopertach
do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz.10:00. Koperty należy opatrzyć informacją: 
„Nabór na stanowisko Rehabilitanta w ramach świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zawierciańska 12
32-310 Klucze
Inne informacje:
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 642 84 67,
- oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data
i godzina wpływu),
- o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani do dalszego
etapu kandydaci będą informowani telefonicznie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania
przyczyny, 
- informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
Klucze, dnia 08.04.2014 r.
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kluczach
(-) Ryszard Kamionka

Copyright © 2013. TefodeArt Rights Reserved.