Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Jagody Urbana

DODATKI MIESZKANIOWE - Zasady udzielania świadczeń

Dopasuj rozmiar czcionki

Dodatek mieszkaniowy jest to okresowe świadczenie pieniężne przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, pozwalające na częściowe zmniejszenie obciążenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W terminie tym osobie uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego wypłaca się również ryczałt na zakup opału – w przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym. W całości „do ręki” wypłaca się dodatek mieszkaniowy osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

 

KRYTERIA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z niżej wymienionych:

-       najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

-       osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

-       osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

-       innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

-       osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

  1. Dochód.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

-       świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

-       dodatków dla sierot zupełnych,

-       jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

-       dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

-       pomocy w zakresie dożywiania,

-       zasiłków pielęgnacyjnych,

-       zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

-       jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

-       dodatku mieszkaniowego,

-       dodatku energetycznego,

-       zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku,

-       świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

-       świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

-       dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

-       dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,

-       świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski,

-       świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2100,00 zł

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1500,00 zł.

  1. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Liczba członków
gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna
+ 30%

Powierzchnia normatywna
+ 50%

1 osoba

35,00 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40,00 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45,00 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55,00 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65,00 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70,00 m2

91,00 m2

105,00 m2 

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną lub faktyczną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą określony w ustawie procent miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:  

-       czynsz,

-       opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

-       zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

-       odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

-       inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

-       opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

-       wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.