Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Filipa Pauliny

ZAPYTANIE OFERTOWE - schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni

Dopasuj rozmiar czcionki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rodzaj zamówienia: schronienie dla osób bezdomnych w noclegowni

Znak sprawy: FK.260.12.2019 r.

Klucze, 18.12.2019 r.

 

Zamawiający: Gmina Klucze, z siedzibą: ul. Partyzantów 1, 32 - 310 Klucze, NIP: 637-19-98-059 reprezentowana przez Pana Ryszarda Kamionkę - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 16,  32-310 Klucze

 

 

1.      Tryb udzielania zamówienia:

 

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

2.      Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja jednego miejsca w noclegowni, a w przypadku pojawienia się takiej konieczności zapewnienie osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) z terenu Gminy Klucze schronienia w postaci miejsc noclegowych w noclegowni umożliwiających spędzenie osobom bezdomnym nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

 

Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

- zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,

- umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju,

- umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,

- zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

 

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896).

Każdorazowe umieszczenie osoby w noclegowni odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, które wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

3.      Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

4.      Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

 

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za miesiąc rezerwacji miejsca w noclegowni oraz za dzień usługi (noclegu danej osoby w noclegowni) tzn. za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

5.      Istotne warunki zamówienia:

 

- w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę,

- spełnienie wymagań dotyczących lokalu schroniska na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896).

6.      Wymagane dokumenty:

 

- ofertę należy sporządzić na druku(Załącznik nr 1), wypełnić oświadczenie o spełnianiu kryteriów (Załącznik nr 2) oraz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 3). Dokumenty te powinny być podpisane przez osoby do tego upoważnione,

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

- pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- kopię statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem.

7.      Miejsce i termin składania ofert:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 16, 32 -310 Klucze, sekretariat, do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na usługę schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni ”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.      Informacje dotyczące wynagrodzenia:

 

Zamawiający zapłaci należność za rezerwację 1 miejsca w noclegowni oraz w przypadku konieczności umieszczenia w noclegowni większej ilości osób za faktycznie udzieloną pomoc przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek, z wyłączeniem miesiąca grudnia, a który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2020 r.

9.      Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

- przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 10.  Wybór najkorzystniejszej oferty:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Osoba upoważniona do kontaktu: Olga Wilk, tel. 32 642-84-67 w.34

 

Klucze, 18.12.2019 r.  

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.