Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Jagody Urbana

Konkurs - Mieszkania chronione - wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie Gminy Klucze

Dopasuj rozmiar czcionki

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.12.2019 z dnia 07 maja 2019 r.  udzielonego  przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r.   z zakresu pomocy społecznej pn.: „Mieszkania chronione - wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie Gminy Klucze”.

I. Rodzaj zadania

,, Mieszkania chronione - wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie Gminy Klucze”

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1.       Łączna kwota środków planowana do wydatkowania od 01 czerwca 2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 490 589,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych  00/100).
 2.  Wkład własny w wysokości 30% środków finansowych tj. 147 177,00 zł ( słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) zabezpiecza i wnosi Beneficjent.

 

- Beneficjent zapewni i przeznaczy lokal,  w zakresie rozwoju mieszkań chronionych, zgodnie z wytycznymi z działania 4.7 - Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,, Za życiem”,

 

- Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania realizacji i trwałości mieszkań chronionych, zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,, Za życiem”.

 

- Środki finansowe pochodzące działania 4.7 z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,, Za życiem”, zostaną przekazane oferentowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert, w formie przyznanej dotacji celowej, w odrębnej umowie.

 3.       Na realizację zadania w ramach działania 4.7 Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin ,, Za życiem”- przeznaczonych na rozwój sieci mieszkań chronionych, została przyznana dotacja w wysokości 70% tj. w kwocie 343 412,00 zł ( słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta dwanaście złotych),

 4. Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3.  Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 4. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis planowanego działania,
  2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.),
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju poświadczone rekomendacjami,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  8. Załączniki do oferty:

a) statut oferenta,
b) regulamin oferenta,
c) rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej,

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w pkt. III.7.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W ramach otrzymanej dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami oraz wydatkowane  w okresie realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane od 01 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 2.   Mieszkanie chronione przeznaczone będzie dla osób, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2017 r. o pomocy społecznej  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm. w zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” .

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.

 

Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem ,,Otwarty konkurs ofert na  Mieszkania chronione - wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie Gminy Klucze”.

Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest na:

- stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, w pokoju nr 16.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru
ofert.

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).
 2. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 3. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert uwzględnia czy:

1)      oferta złożona jest przez podmiot uprawniony,

2)      formularz oferty jest zgodny z określonym w ogłoszonym konkursie ofert,

3)      zachowana została terminowość złożenia oferty,

4)      oferta złożona jest w sposób zgodny z określonym w ogłoszonym konkursie ofert,

5)      zadanie publiczne z ogłoszenia jest zgodne z działalnością statutową oferenta,

6)      oferent posiada rekomendacje i opinie o realizowanych przez niego projektach.

4. Komisja konkursowa przy ocenie merytorycznej ocenia:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony (0 - 20 pkt),

2)      kalkulację kosztów realizacji zadania (0 - 10 pkt)

3)      jakość wykonania zadania (0 – 20 pkt),

4)      kwalifikacje osób realizujących zadanie (0 – 10 pkt),

5)      udział środków finansowych własnych na realizację zadania ( 0 – 10) pkt,

6)      udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania  (0 – 10 pkt),

7)      wkład rzeczowy i osobowy ( 0 – 10 pkt)

8)      ocenę realizacji zleconych zadań publicznych ( 0 – 10 pkt ).

5. Wyboru oferty dokona Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie protokołu komisji konkursowej w drodze zarządzenia.

6. Podmiot, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym w formie pisemnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.

7. Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

8. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:

- na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

- na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu przeznaczonym do ogłoszenia.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach:

     -  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej: Ryszard Kamionka tel.  32 642-84-67 wew.31

     -  Edyta Krowicka tel. 32 642-84-67 wew.52

 

 

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

(-) Ryszard Kamionka

 

Klucze, 09 maja 2019 r.

 

Załączniki:

1. WZÓR SPRAWOZDANIA

2. Wzór oferty.

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.