Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Filipa Pauliny
Dopasuj rozmiar czcionki

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.6.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r.  z zakresu pomocy społecznej pn.: „Mieszkania chronione na terenie Gminy Klucze”.

 

I. Rodzaj zadania

„Mieszkania chronione na terenie Gminy Klucze”.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Łączna kwota środków planowana do wydatkowania od 01 kwietnia 2019 roku do 31.12.2019 r. wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).
 2. Planowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie możnazrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmiotywymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
 3.  Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 4. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis planowanego działania, ze szczególnym uwzględnieniem programu profilaktyki uzależnień,
  2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.),
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju poświadczone rekomendacjami,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  8. Załączniki do oferty:

a)      statut oferenta,

b)      regulamin oferenta,

c)      rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

 1. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w pkt. III.7.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
  nieważności.
 4. W ramach otrzymanej dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami oraz wydatkowane w okresie realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 2. 2.      Mieszkanie chronione przeznaczone będzie dla osób, o których mowa w art. 53 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, które w wyniku zdarzenia losowego straciły bezpieczne miejsce zamieszkania i potrzebują okresowego wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

 

 1. 3.      V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.

 

Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na ,,Mieszkania chronione w Gminie Klucze ”.Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest na:

- stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, w pokoju nr 16.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

 1. Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.).
 2. Oferty które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 3. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert uwzględnia czy:

1)      oferta złożona jest przez podmiot uprawniony,

2)      formularz oferty jest zgodny z określonym w ogłoszonym konkursie ofert,

3)      zachowana została terminowość złożenia oferty,

4)      oferta złożona jest w sposób zgodny z określonym w ogłoszonym konkursie
ofert,

5)      zadanie publiczne z ogłoszenia jest zgodne z działalnością statutową oferenta,

6)      oferent posiada rekomendacje i opinie o realizowanych przez niego projektach.

 1. Komisja konkursowa przy ocenie merytorycznej ocenia:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony (0 - 20 pkt),

2)      kalkulację kosztów realizacji zadania (0 - 10 pkt)

3)      jakość wykonania zadania (0 – 20 pkt),

4)      kwalifikacje osób realizujących zadanie (0 – 10 pkt),

5)      udział środków finansowych własnych na realizację zadania ( 0 – 10) pkt,

6)      udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania  (0 – 10 pkt),

7)      wkład rzeczowy i osobowy ( 0 – 10 pkt)

8)      ocenę realizacji zleconych zadań publicznych ( 0 – 10 pkt ).

 1. Wyboru oferty dokona Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach  na podstawie protokołu komisji konkursowej w drodze zarządzenia.
 2. Podmiot, którego ofertę wybrano, zostanie niezwłocznie poinformowany o tym w formie pisemnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.
 3. Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:

- na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej,

- na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach: www.ops.gmina-klucze.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w miejscu przeznaczonym do ogłoszenia.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 2. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach:

- Edyta Krowicka tel. 32 642-84-67 wew.52

- Marta Piwowar tel. 32 642-84-67 wew.52

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kluczach

 (-) Ryszard Kamionka

 

Klucze, 07 marca 2019 r.

 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/opspolecznej5/p,Y29udGVudDoxNTcxNjE3.html

 

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.