Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Romany Damiana
Dopasuj rozmiar czcionki

 

 

 schemat organizacyjny

TREŚĆ REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Ośrodka oraz ramowy zakres zadań, kompetencji i uprawnień pracowników w nim zatrudnionych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach,
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
 4. Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,
 5. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Ośrodka kierownicze stanowiska urzędnicze, jednoosobowe stanowiska pracy, zespoły organizacyjne,
 6. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego bez względu na charakter umowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.

§ 3

 1. Zakres działania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
 2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
 3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala Regulamin Wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.
 4. Sposób prowadzenia kontroli w Ośrodku określa Regulamin kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.
 5. Zasady postępowania z pieczęciami stosowanymi w Ośrodku określa Instrukcja postępowania z pieczątkami stosowanymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach.

Rozdział II
Organizacja pracy Ośrodka

§ 4

W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej.

§ 5

 1. Pracę Ośrodka organizuje Dyrektor, tworząc komórki organizacyjne realizujące określone zadania. Dyrektor ustala ich wewnętrzną strukturę oraz ramowy zakres działania i obowiązków.
 2. W celu właściwego wykonywania zadań pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych są zobowiązani do ścisłej współpracy i bieżącego współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 4. Zakres czynności sporządza się w dwóch egzemplarzach, które pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, drugi – pracownik prowadzący sprawy kadrowe, który umieszcza zakres czynności w aktach osobowych pracownika.
 5. Zakres czynności powinien być ustalony w taki sposób, aby powierzone w nim zadania i obowiązki zgodne były i wyczerpywały zakres ramowy działania danej komórki organizacyjnej.
 6. Zakres czynności dla każdego pracownika zatwierdzany jest przez Dyrektora Ośrodka, a w przypadku jego nieobecności w pracy – przez Zastępcę Dyrektora.

§ 6

W czasie nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje jego zastępca lub inny upoważniony w tym celu pracownik.

 

Rozdział III

 Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

Kierownicze stanowiska urzędnicze:

a)      Dyrektor Ośrodka

b)      Zastępca Dyrektora

c)      Główny Księgowy

Jednoosobowe stanowiska pracy:

a)      Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu

Zespoły organizacyjne:

- Zespół  świadczeń przyznawanych decyzją

- Zespół  Usług Pomocy i Integracji Społecznej

- Zespół Pracy Socjalnej i Wsparcia Rodziny

- Zespół Finansowo-Kadrowy

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zespół Interdyscyplinarny

 

Liczbę stanowisk pracy dla poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Ośrodka biorąc pod uwagę ich zakres działań.

Na potrzeby Zespołu świadczeń przyznawanych decyzją tworzy się rejony socjalne, których zakres terytorialny i osobowy ustala Dyrektor OPS.

Pracownicy poszczególnych Zespołów współpracują ze sobą a efektem ich współpracy jest zawsze skuteczna i szybka pomoc osobom/rodzinom, które jej wymagają i oczekują.

 1. Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 8

 1. Pracą zespołów organizacyjnych kierują koordynatorzy zespołów, z wyjątkiem Zespołu Finansowo-Kadrowego, na czele którego stoi Główny Księgowy.
 2. Koordynator zespołu nadzoruje działalność podległej komórki organizacyjnej zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W kwestii tej podlega bezpośrednio Dyrektorowi, ponosząc przed nim odpowiedzialność służbową za prawidłową realizację powierzonych zadań, w szczególności za należyte i terminowe wykonywanie zadań nadzorowanego zespołu organizacyjnego.
 3. Pracą pozostałych komórek organizacyjnych kieruje bezpośrednio Dyrektor Ośrodka.

Rozdział IV
Zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka

§ 9

 1. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków działają na podstawie i w granicach prawa, i obowiązani są do jego ścisłego przestrzegania.
 2. Pracownicy odpowiedzialni są za merytoryczne załatwienie sprawy, zgodnie z interesem Ośrodka i obowiązującymi przepisami.

§ 10

Do obowiązku wszystkich pracowników, niezależnie od indywidualnego zakresu czynności, należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie i stosowanie w codziennej pracy obowiązujących w Ośrodku zewnętrznych i wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów, instrukcji i innych aktów prawnych.
 2. Opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Gminy Klucze.
 3. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
 4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych – zarządzeń i decyzji Dyrektora, a także instrukcji i innych dokumentów dotyczących stanowiska pracy oraz przedkładanie w/w dokumentów do zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka.
 5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami spoza sektora finansów publicznych.
 6. Kompetentna i sprawna obsługa interesantów.
 7. Załatwianie spraw związanych ze skargami, wnioskami i zażaleniami wpływającymi do Ośrodka, zgodnie z właściwością merytoryczną i posiadanymi kompetencjami.
 8. Sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz i bilansów w zakresie realizowanych zadań.
 9. Prowadzenie akt sprawy w taki sposób, aby w przypadku nieobecności w pracy, były one dostępne dla merytorycznie zastępującego w czynnościach służbowych pracownika.
 10. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Ośrodka.

§ 11

Dyrektor Ośrodka

Do podstawowych zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka.
 2. Kierowanie pracą Ośrodka i jego pracowników.
 3. Realizacja zadań statutowych Ośrodka.
 4. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich.
 5. Zarządzanie powierzonym mieniem Ośrodka.
 6. Składanie oświadczeń woli w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Ośrodka.
 7. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach dotyczących pracy, organizacji, zarządzania i funkcjonowania Ośrodka.
 8. Składanie Radzie Gminy Klucze corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w tym zakresie.
 9. Przyjmowanie klientów Ośrodka.

§ 12

Zastępca Dyrektora

Do podstawowych zadań i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Ośrodka.
 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego oraz pomocy pracownikom Ośrodka.
 3. Realizacja zadań statutowych Ośrodka.
 4. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy Klucze oraz Wójta Gminy Klucze, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań Ośrodka.
 5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Wójta Gminy Klucze oraz regulaminów i zarządzeń Dyrektora Ośrodka.
 6. Prawidłowe realizowanie planu budżetowego poprzez racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem celowości, oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej.
 7. Przyjmowanie klientów Ośrodka.

§ 13

Główny Księgowy

Do podstawowych zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli:

1)      zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

2)      kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów.
 2. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie.
 1. Prowadzenie obsługi bankowej dla Ośrodka.
 2. Nadzór nad funkcjonowaniem kasy Ośrodka.
 3. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 5. Kontrola finansowa wszelkich zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym zleconych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

§ 14

Stanowisko Pracy : Pracownik socjalny pierwszego kontaktu

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
 2. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

- przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich do właściwego  Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;

- udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawiania na spotkania

- podejmowanie wszelkich działań mających na celu dobro klienta, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, gdy wymaga tego sytuacja.

§ 15

Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

a)      Koordynator Zespołu Świadczeń Przyznawanych Decyzja

¾    Udziela wsparcia pracownikom Zespołu w realizacji ich zadań

¾    Zarządza czasem pracy pracowników Zespołu, w szczególności monitoruje obciążenie pracą,

¾    Zapewnia płynną pracę Zespołu, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności

¾    Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu

 -   Wykonuje inne obowiązki wynikające z ustalonego zakresu czynności

b)     Do podstawowych zadań i kompetencji pracowników socjalnych ds. świadczeń  należy w szczególności:

¾    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej

¾    Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych

¾    Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

¾    Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa

¾    Pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej;

¾    Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

c)      Do podstawowych zadań i kompetencji pozostałych pracowników Zespołu Świadczeń Przyznawanych Decyzją należy w szczególności:

¾    Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

¾    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.

¾    Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi.

¾    Weryfikowanie rodzinnych wywiadów środowiskowym pod względem formalnym

¾    Przygotowywanie decyzji administracyjnych i rozliczanie świadczeń z pomocy społecznej

¾    Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej świadczeń pomocy społecznej

¾    Prowadzenie archiwum

¾    Monitorowanie Lokalnej Polityki Świadczeń w odniesieniu do planów finansowych

¾    Administrowanie siecią komputerową

¾    Obsługa kancelaryjna Ośrodka, w szczególności ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

¾    Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z kontrolą zarządczą i ochroną danych osobowych.

¾    Prowadzenie innych spraw organizacyjno – administracyjnych Ośrodka wynikających z realizowanych ustaw, uchwał, zarządzeń.

¾    Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

¾    Bieżące zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne druki, materiały biurowe i środki utrzymania czystości oraz inne potrzebne sprzęty i urządzenia.

¾    Zachowanie porządku w pomieszczeniach biurowych i na terenie przyległym do Ośrodka.

¾    Utrzymanie w należytym stanie technicznym samochodu służbowego Ośrodka.

 § 16

Zespół Usług Pomocy i Integracji Społecznej

a)      Koordynator Zespołu Usług Pomocy i Integracji Społecznej

¾    Udzielanie wsparcia pracownikom Zespołu w realizacji ich zadań

¾    Zarządzanie czasem pracy pracowników Zespołu, w szczególności monitorowanie obciążenia pracą, ,

¾    Zapewnienie płynnej pracy Zespołu, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności

¾    Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu usług pomocy i integracji społecznej

¾    Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu

-- Wykonywanie innych zadań ustalonych zakresem czynności

¾    Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem usług do realizacji organizacjom pozarządowym:

 • Prowadzenie konkursów, zawieranie umów
 • Rozliczanie zlecanych usług
 • Kontrola zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zleconych
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zlecanych usług

¾    Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych na realizację zadań statutowych Ośrodka.

¾    Opracowanie projektów dokumentów strategicznych w szczególności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, lokalnych programów pomocy społecznej i programów realizacji zadań OPS, we współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny;

 

b)      Zespół pracowników socjalnych ds. usług pomocy i integracji społecznej:

¾    Udostępnianie usług stosownie do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji osób i rodzin, pomoc w ich uzyskaniu, dopasowaniu do sytuacji osoby i planowaniu usług, w szczególności dla osób starszych osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych;

¾    Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby przyznania usług, w szczególności usług opiekuńczych, pobytu w ośrodkach wsparcia, umieszczenia w DPS, współpraca z pracownikiem ds. świadczeń w celu wydania decyzji w tej sprawie;

¾    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w oparciu o art. 103 ustawy o pomocy społecznej na potrzeby innych Ośrodków;

¾    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych

¾    Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznawania świadczeń pieniężnych i rzeczowych;

¾    Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie możliwości skorzystania z usług dostępnych w środowisku poprzez wykorzystanie pakietów usług;

¾    Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dostępu do usług realizowanych przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe i kościelne;

¾    Realizacja zadań określonych w ustawie o zatrudnienie socjalnym : opiniowanie wniosków o uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

¾    Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności w umożliwieniu osobom potrzebującym skorzystanie z usług;

¾    Pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej;

¾    Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Pozostali pracownicy Zespołu:

¾    Przygotowywanie i realizacja programów i projektów o charakterze animacyjnym, aktywizacyjnym, integracyjnym i edukacyjnym, we współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny;

¾    Prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacją strategii oraz programów i projektów realizowanych w OPS;

¾    Realizacja działań związanych z promocją Ośrodka.

¾    Współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

¾    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym udział w szkoleniach i samokształcenie;

¾    Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dobrem osób i rodzin, którym służy, poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia

¾    Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

¾    Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

¾    Obsługa programu „Ogólnopolska Karta Seniora”-

¾    Prowadzenie strony internetowej i BIP Ośrodka

Do podstawowych zadań i kompetencji Klubu Integracji Społecznej należy w szczególności:

Realizowanie zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i współpraca z pracownikami socjalnymi w rekrutacji nowych uczestników;

b) przygotowanie i realizacja programu warsztatów dla osób bezrobotnych;

c)      współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników;

- Reprezentowanie Wójta Gminy Klucze w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami                          i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,

- Koordynacja wdrażania w życie zapisów Programu Polityki na rzecz Osób                                                        z Niepełnosprawnościami,

-  Koordynacja wdrażania w życie zapisów Programu Polityki na rzecz Osób Starszych,

- Współpraca z jednostkami Gminy, instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji Programów ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

- Udzielanie informacji interesantom w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej  i leczniczej,

- Monitoring realizacji działań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 17

Zespół Pracy Socjalnej i Wsparcia Rodziny

a)      Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej i Wsparcia rodziny

¾    Udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym ds. pracy socjalnym,

¾    Organizowanie superwizji dla pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej

¾    Zarządzanie czasem pracy pracowników Zespołu, w szczególności monitorowanie obciążenia pracą, ,

¾    Zapewnienie płynnej pracy Zespołu, w szczególności poprzez zapewnienie zastępstw w czasie udzielania urlopów i innych nieprzewidzianych nieobecności

¾    Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pracy socjalnej

¾    Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Zespołu

Koordynator wykonuje również zadania pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej

a)      Zespół pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej

Do podstawowych zadań i kompetencji pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej należy w szczególności:

¾    Prowadzenie pracy socjalnej tj. działalności zawodowej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

¾    Prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o profesjonalną relację z osobą wspomaganą i przy wykorzystaniu różnorodnych metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do specyfiki odbiorców, w szczególności kontraktu socjalnego, opartych na zasadzie empowerment;

¾    Wspieranie osób i rodzin w procesie zmiany ich sytuacji poprzez przezwyciężanie trudności sytuacji życiowych i dążenie w miarę możliwości do ich usamodzielnienia.

¾    Prowadzenie grupowych form pracy socjalnej i praca ze społecznością lokalną;

¾    Realizowanie zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym w szczególności: zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej;

¾    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

¾    Realizowanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności występowanie z wnioskiem do dyrektora OPS o przydzielenie asystenta rodziny, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;

¾    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym udział w szkoleniach, samokształcenie superwizji;.

¾    Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

¾    Wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

¾    Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin,

¾    Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

¾    Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;

¾    Realizacja zadań w ramach procedury „niebieskie karty”;

¾    Kierowanie wniosków do Sądów i Prokuratury,

¾    Pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej;

¾    Samokontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań i wykorzystanie w tym celu superwizji;

¾    Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dobrem osób i rodzin, którym służy, poszanowaniem ich godności i prawa do samostanowienia

b)     Asystent rodziny

¾    Realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

¾    Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

¾    Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

¾    Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

¾    Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

¾    Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

¾    Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

¾    Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne Realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

¾    Wydawanie opinii o rodzinie i jej członkach na wniosek sądu lub innych uprawnionych organów.

c)      Psycholog

Do podstawowych zadań i kompetencji psychologa należy w szczególności:

 1. Udzielanie klientom Ośrodka oraz innym osobom i rodzinom będącym w potrzebie wsparcia psychologicznego, rozumianego jako towarzyszenie w sytuacji trudnej, pomoc w radzeniu sobie z napięciem spowodowanym w/w sytuacją.
 2. Świadczenie poradnictwa psychologicznego.
 3. Kontakt indywidualny z elementami terapii.
 4. Prowadzenie konsultacji rodzinnych.

§ 18

Zespół Finansowo-Kadrowy

Do podstawowych zadań i kompetencji Zespołu Finansowo-Kadrowego należy w szczególności:

 1. Terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami pracowników.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami klientów Ośrodka.
 4. Obsługa kasowa Ośrodka i podopiecznych Ośrodka.
 5. Prowadzenie spraw zamówień publicznych Ośrodka.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 7. Realizacja polityki kadrowej, w tym:

1)      prowadzenie spraw pracowniczych,

2)      prowadzenie akt osobowych pracowników Ośrodka,

3)      sporządzanie zakresów czynności dla pracowników,

4)      kontrola dyscypliny pracy.

 1. Realizacja polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego, odbywania stażu oraz innych organizowanych ze środków Funduszu Pracy.

§ 19

Punkt Interwencji Kryzysowej

 1. Do podstawowych zadań i kompetencji Punktu Interwencji Kryzysowej należy w szczególności:

1)      realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

2)      udzielanie specjalistycznego poradnictwa,

3)      udzielanie pomocy terapeutycznej,

4)      podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,

5)      wnioskowanie do Ośrodka o podjęcie działań w przypadku występowania przemocy w rodzinie,

6)      współpraca z policją i sądem w zakresie realizowanych zadań.

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Ośrodku i świadczy pomoc w każdy czwartek w godzinach od 15.30 do 17.30.
 2. W ramach obowiązków służbowych pracownicy socjalni Ośrodka świadczą pomoc w Punkcie Interwencji Kryzysowej, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez pracownika prowadzącego w Ośrodku sprawy kadrowe.

§ 20

Zespół Interdyscyplinarny

 1. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu gminy. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Do podstawowych zadań i kompetencji Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

1)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3)      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

5)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemocą w rodzinie.

§ 21

Do podstawowych uprawnień wszystkich pracowników należy w szczególności:

 1. Kontaktowanie się z innymi pracownikami w sprawach objętych zakresem zadań.
 2. Odwoływanie się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z aktualnymi przepisami lub interesem Ośrodka.
 3. Informowanie przełożonego o trudnościach uniemożliwiających wykonanie zadań lub poleceń służbowych.

Rozdział V
Obieg dokumentacji, podpisywanie pism i decyzji

§ 22

 1. Obieg dokumentacji w Ośrodku odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej Ośrodka, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 2. W prowadzonych sprawach komórki organizacyjne Ośrodka posługują się następującymi symbolami:

1)      Pracownik socjalny ds. pierwszego kontaktu - PK

2)      Zespół Świadczeń Przyznanych Decyzją – ŚPD,

3)      Zespół Usług Pomocy i Integracji Społecznej – US

4)      Zespół Pracy Socjalnej i Wsparcia Rodziny - PS,

5)      Zespół Finansowo-Kadrowy – FK,

6)      Klub Integracji Społecznej – KIS,

7)      Punkt Interwencji Kryzysowej – PIK,

8)      Zespół Interdyscyplinarny – ZI.

§ 23

 1. Dyrektor i Zastępca Dyrektora podpisują pisma wychodzące na zewnątrz i inne dokumenty zgodnie z zakresem swojego działania oraz decyzje administracyjne zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.
 2. W zakresie gospodarki finansowej do podpisywania dokumentów poza Dyrektorem
  i  Zastępcą Dyrektora upoważniony jest Główny Księgowy.

§ 24

 1. Dyrektor może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw będących w zakresie działalności ich stanowisk pracy.
 2. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Klucze w sprawie upoważnienia innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

Rozdział VI
Funkcjonowanie Ośrodka

§ 25

Dyrektor Ośrodka wykonuje zadania w ramach pełnomocnictwa ogólnego oraz pełnomocnictw szczególnych udzielonych przez Wójta Gminy Klucze lub Radę Gminy Klucze.

§ 26

 1. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka Dyrektor reguluje w formie wewnętrznych aktów normatywnych.
 2. Każdy projekt aktu parafowany jest przez pracownika przygotowującego dany akt.
 3. Dokumenty wymagające opinii prawnej muszą być parafowane przez radcę prawnego.

§ 27

 1. W przypadku zmiany personalnej sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy przekazywanego stanowiska pracy.
 2. Pracownik, który zostaje przeniesiony na inne stanowisko pracy bądź do innej jednostki organizacyjnej lub zakładu pracy sporządza protokół zdawczo-odbiorczy stanowiska pracy i przekazuje go swojemu następcy.
 3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

1)      określenie stanowiska pracy,

2)      wykaz spraw przekazywanych do załatwienia,

3)      zestawienie akt,

4)      wykaz przekazywanego sprzętu i wyposażenia stanowiska,

5)      datę i miejsce sporządzenia protokołu,

6)      podpis osób uprawnionych,

7)      inne dane wynikające ze specyfiki stanowiska pracy.

 1. Protokół podpisuje pracownik przekazujący i przejmujący stanowisko, pracownik prowadzący sprawy kadrowe oraz Dyrektor Ośrodka lub Zastępca Dyrektora.
 2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla pracownika zdającego stanowisko pracy, pracownika przejmującego stanowisko pracy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe w Ośrodku.
 3. Formularz protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiska pracy dostępny jest u pracownika prowadzącego w Ośrodku sprawy kadrowe.

§ 28

 1. Dyrektor Ośrodka i Zastępca Dyrektora udzielają informacji dla prasy, radia i telewizji.
 2. Do udzielania w/w informacji może zostać pisemnie upoważniony inny pracownik.

§ 29

Obsługa interesantów

 1. Interesantów przyjmują:

1)      Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności w pracy Zastępca Dyrektora – w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00,

2)      pracownicy Ośrodka – codziennie, z wyjątkiem wtorku, w godzinach pracy. 

 1. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Ośrodka prowadzony jest przez pracownika Zespołu świadczeń przyznawanych decyzją.
 2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor Ośrodka lub Zastępca Dyrektora.

Rozdział VII

Postanowienia ogólne

§ 30

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Ośrodka i nieprzestrzeganie jego postanowień stanowi naruszenie obowiązków służbowych.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka, regulowane są przez Dyrektora Ośrodka w drodze zarządzeń.
 3. Zmiana Regulaminu następuje wyłącznie w formie pisemnej w trybie dla jego nadania.
Copyright © 2013. TefodeArt Rights Reserved.